Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - OMID VINÎ NÊBENO
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  => Pisîngamin
  => Kewto dim helîkopterê lej
  => OMID VINÎ NÊBENO
  => Estanika Qeckînda mi
  => Sewlê nika
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma
<<<<<1>>>>>>

Omîd Vîndî Nêbeno
Ardil Mordem 
15 Nis. 11  
 
-Tîya kes çîno qumandanê mi. 
-Lawo rind nîyade. Eke bade çîye vecîyo ez îmanê to bileqînî. 
-Ez rind nîyadan qumandanê mi, kes çîno.
Berîvane nika ey rind vînena. Binê komça birre hurdî de nêtawrena ke cîf bicêro. Hende nêzdîye ci yo ke eke cîf bicêro veng şoro ey. Yewo derg û sûro. Cêser nêkena xora sûro ya verê tîje de hende bîyo sûr. Tawo ke ey de nîyadana heş êno vîre. Reyek, tawo ke hona nêbîbî gerila dala waranê inan de heşek vînîtîbî. Cayê xo de cemedîbî mendî bî. Heşî aye de nîyaday bî, badê pê xo çarnaybî aye, raya xo de şîbî. Heta ke embazê aye reştîbî ci a hînî mendî bî. Embazê aye amaybî a ardîbî xo berdîbî. A roje na roje bîye, dala ra zaf tersênê. Çixa destê xo ra amêne teyna nêmendenê. La nika koyode xeylê girs de teyna mendî bî. Ser de dorme xo amaybî guretene. Mîyanê cenderma de mendîbî. A raşte nika hînî hewle bîye, la reyna kî zaf tersêne. Çiko nika teyna bîye. Teyna mendîbî. Embazanê xo ra visîyay bî. Mîyanê operasyonî de mendî bî.
Fermandayîşê ey bînî ra famkerdîbî ke o eskero. Esker nêtawreno zêde bikuyo mîyanê birrî, kifşo ke o kî zaf terseno. Tewr pekê xo lerzenê. Nika verê xo de teyna postalanê eyê girsa vînena. Nêtawrena ke serê xo rakero, cor de nîyado. Îndî çarê xo çîno ganî bomba ke pîm ci ra onto, biteqno, nebo a weş bikoyo dest. Se beno bibo bi bîryara ganî weş mekuyo destê înan. Hem qanunê înan de, kitabê înan de, weş kewtena dest çîna, hem kî a zanena tawo ke a weş bikuyo destê înan ê çi bîyarê serê aye. Xeylê caya embazê aye ser hişê xo şîyayî kewtî bî destê înan bi çi torê îşkence amaybî kîştene. Ya kî ca ca ê ke poşman bîbî teslîm bîbî bade se amaybî kiştene aye rind zanitêne. Seba nayê kî, a bi bîryar bîye weş mekuyo destê înan. 
A vîste de pêroyê cuayena xo amê verê çima. Na reya diyin de bi lez gurîyena mezgê xo ci rê rind nêamaybî. Reya yewin de tawo ke kewtîbî bin çima mezgê xo hende bi lez gurîya bî ke a pêşaş mendî bî. Uca mezgê xo restîbî hawara ci, uca ra erzan filitîyay bî. La nika vîyarte ardênê vîra aye, nayê kî zerrîya aye dejnêne. Zerê xo de nîya vatêne: hona rewo. Hona zaf rewo. Hona çîye ke mi waştê ez bikerî mi nêkerdê. Maya xo amê vîrî. Xeyale xo yo tewr girs reyna maya xo vînîtene bîye û şa kerdena aye bî. Çi taw maya xo amênê vîrî serê zerrîya xo zîbênê. Dejo de barî kewtene zerrîya xo, tersênê ke no dej aye bikîşo. Zerrîya xo bîyêne teng, bê cîf(bîhne) mendêne. Nika zerrîya xo reyna bîbî teng û mezgê xo sey mayina sûre çar gamî remêne. Hêya, mezgê xo bîbî mayina sûre çar gamî merga ra remêne. Merganê cêrî ra remêne. Vayo, de honik çare ra vîya ra. Zerrîya xo tayê bîye hîra. Nika hînî rehet cîf guretêne. Tam a vîste de dî ke postalî ci ra dûrî kewtî. Ya ya şaş nêdîyêne, esker ci ra dûrî kewtîbî. 
Verê şan bî. Nawo heta verê şanî înan a nêdîbî. Belkî şewe bişîkîyêne xo bixelesno ra. Çimke şewe ê gerîlla bîye. Eskera nêtawrêne şewe tewbigere. Înan şewe tersa ra heta şodir adir kerdêne we. Nobete guretêne. La pêroye tewgerê gerîla şewe bî. Bîyêne ke şewe a kî bişîkîyo bikuyo tewgere, xo bi resno hînî cayode pawitî. Tewr beno ke bireso embazanê xo. Embazê xo amay vîrî zerrîya xo bîye germ. Nika hînî rindêr famkerdêne ke embazanê xo ra çixa zaf heskena. Çimê xo bî pir. Vilê xo bî hît...seke heta na saate xo guretî bî, nika verê awbendî bîbî ya ci ra sey laserî hîsîrî şîyêne. Teynatî zaf zor dênê ci. Teyna yew embaza/ê xo lewe de bîyênê, sewbîn çîye nêwaştêne. Yew embaza/ê xo lewe de bîyene, bira bi hezara dormê înan biguretêne xem nêbî. La nika teyna bîye, nêçar bîye tenê bi xo beşer bikero. Cad kerd ke hewlê xo arê bido. 
Bi baldarî pîme bomba xo kerd ca. A kerde rextê xo yo ke tede tenê kilifê talî mende. Ser ra qe cebilxane nêmendîbî. Vere ke embazane xo ra ca bibo, kewtîbî pêrodayîşêde xedar. Pêroyê mermîyê xo qedîyay bî. Tewr ser kilêşê xo kî mermî nêmendîbî. Nika teyna dest de bombayek mendîbî, a kî seba rewşa sey nika verda bî. Seke mayê kî ser pita xo bilerzo hînî ser bomba xo lerzênê. Verê ke aye bikero kilife lew kerde:
-Ti yew omeda mina. Ez nêwazen to biteqnî, mi çi rey nêwaşt to û ê ke sey to yê biteqnî la ez nêçara. Weçînayişo ke dewlete dana ma ya teslîmîyeta ya kî cengo. Ê, goro ke ma teslîm nêbenîme nêçar ceng keme. Seba nayê kî şima ra benîme heval û hogir. Nêbo ma manê şima zaf rind zanenîme. Şima se kîşenê. Şima se kenê letê bi letê. Şenik însanê ma bi şima merdî? Bî letê bi letê? Bi şima şarê ma tertele ra vîyara. Se bikeme şima hem dişmenê manê hem dostê manê. Şima hem dişmenê ma rê xebetîne hem ma rê. Ma tarîx de kî nîyanên nîyo: şarî hemvere serdesta cad kenê  ke şima bicêrê dest ke bîşîkîye hemvere kolonyalista xo ver ro bidêre. Welatê xo bipawitê. Bi na tore şara pêroye tarîx de estbîyena xo pawita. Bi na tore mîyan ra nêwirzîyê. Zaf cengê tuj dayê zaf bedel do, pey berdele xeylê giran estbîyena xo pawita tewr muhîm şîkîyê wayîrê azadîya xo vecîyê. Ne xo serdesta her tim cad kerdo ke tayêna xasîkî şara xo rê bikerê xulam, bikerê kutikê verê çêverê xo la nêşkîyê bikerê, pêroyê serkewenê xo demî mende, her tim pênîyede sarewedardanekî duşte xo de dîya û binkewtê. Nê vîstêke bîyene pênîya emre aye de zaf çî mezgê xo ra vîyaraybî, mezgê xo sey lezê roştî gurîyêne.
Teynatî, ax teynatîya kambaxe! Nika nîya teyna mebîyêne, embazade, embazêdê xo bîbîyêne lewe de nîya nêçar nêmendêne, tewr bîyêne ke na serpêameya xo ra hes kî bikerdêne. Xora royêde xo yo meceraperest estbî.   
Dinya her şîyene bîyêne tarî. Ganî xo rê rayêke kifş bikerdêne. Planêk biviraştêne. Şîkîyênê şoro kotî? Kotî de cendermê çînîbî, kotî guretîbî, kotî nêamaybî guretene na derheq de çîyê nizanitêne. Teyna yew avantajê xo estbî hardê tîya rind şînasnêne. Bîbî ponc serrî ke na eyalete de bîye. Cawoke nêşîbî, cawoke têde nêmendîbî çînbî. Hama her ca sey kapa destêna xo şînasnêne. La reyna kî nika her çî cîya bî. Nika teyna bîye û dormê xo amaybî guretene. Xo hînî nêçar hîskerd. Heta nika qe reyek xo hende nêçar hîsnêkerdîbî. A rew musaybîke gerîla de nêçarî nêbena, gerîla nêçara ke çare bivîno. Çi pers beno bibo, çi zor û zahmetî benê bibê, ezeb û xişim bo kî gerîla ci rê çare bivîno. A rastîye de kî nîyanên bî. Oxrê hende bêderfetîye reyna kî gerîla nêçar nêmendêne. Ya kî ma şîkîme nîya vajîme; qeyd û qanunê gerîlade fek xo ra verdan, teslîme şart û mercan bîyene  çîn bî. Xora eke hînî mebîyêne gerîla di roja nêşkîyêne xover ro bido.
Pêrarade derg û dila verê to dera. Pîşta to de barode giran. Û her şona beno giran. Di qat hîrê qat tewr çar qat…kaxitade notî to rê giran êna, ti aye erzena. Çengî îsyan kenê(sare danêwe-sere wedardayene) binê giranîya bar de qîrenê kenê haware. Vanê îndî beso, ma de hal nêmendo…
 Ma zonî? Zonîya ra se vajîme? Ci ra çi bêro vatene. Ê kî sare wedardane de rê. Hem kî sarewedardayena de senêne? Çîkî û vîkîya înan a. Vanê; îndî beso zalimê/o, bêbextê/o, îndî beso, to ma de qudim nêverdo, to ma kîştîme. Her enguşte(bêçike) xo rê dejena, xo rê zîbena, kes derdê kesî goştar nêkeno. Her parçê laşe xo rê vano: Hele ti bê halê linga de nîyade. Derdê înan tewr girano, ê serewederdana tewr girs de derê. Vanê; oy pepo, oy keko no çiko, na/o mi weşa weş kîşena. Mi weşa weş kena binê herra serdine. Kena werdê kerm û kêja. Oy pepug ma rê biwano, awa sîyayê oncîye ma, na/o nêvindena/o. Ma çi wele bi xo ra keme, kata şêrîme?
-Teyna wazen taye biarasîra! Tayê bîhna xo bicêrî!
-Nêbeno heval! Nêbêno! Ma nêçarîme verê ke roje bibo roştî xo berzîme cayode pawitî. 
-To rê lawa ken tayê vindîme. Teyna di deqa! 
-Nêbeno heval nêbeno, ma nêşkîme vindîme, ma ti wazena xo û hevala bidêrê kîştene. Ma mîyanê dişmenîderîme. Ganî ma xo biresnîme cayo de nimitî. 
-Ez zaf rincan(qefelîya) bîya. Lingê mi îndî nêşonê. Ken nêken goş nêdanê mi. Kolê mi îsyanderê, nêşkînê bar rakerê. 
Na diyaloxe kam çi zano çend raya virazîya. 
 Bêveng xo zerê birrî ra şikitna. Newe têşanîya xo amê vîrî. Têşanîye ra lewê xo bîbî ziwa, zonê xo zeleqîyêne asmênê fekî  ra. Gula xo de tama barudî hîskerde. Gula xo sey jahrî tal bîye. Fikirîye ke şîkîyêne şoro kamcî hînî ser. Hînê ke virindiyê amay vîrî îhtîmalode girs eskera guretîbî. Ti taw bivecîyêne operasyon ê hînî guretêne. Çend reya ê hîna de kemîn eştîbî.
Fikiriyêne. Kotî? Kotî? Kotî estbî ke bala înan meonco? Înan nêguretîbî? Nişkêde ame vîrî, cayêkî estbî. Cayêkî estbî la bîyenê ke awa xo ziwa bîbîyêne. A û di hevalê xo par tesadûf vînîtîbî. O taw wisar bî. Nêşîyêne hînê wisarî la ancîyakî kifş nêbîyêne. Tayê fikirîye, cayode bîn nêame vîrî, nêçar bîşîyêne uca. Hetê bînra fikirîye şîyena xo uca bîyêne ke hînî bi pawitî bibiyêne. Çimke cayode bale nêontêne.  Ganî xeylê bêveng tewbigerîyêne. Bîyêne ke nêzdîyade cenderme bîyêne û vengê aye biheşnêne. Bade ame vîrî ke cendermê şewe tersa ra serê tap û tuma de vindenê. Û heta şodir adir kenê wu. Na fikre a tayê kerde rehet. Çend tumanê berza de adir asênê. Adirî hewl da ci. Verê bîyêne tarî de teyna tersa cin û milaketa zerrîya xo bivisîyêne. Fikirîye: Komelî çira hînî kerdêne. Hona domanîye de zerrîya kesa/ê xo bi nê çîya visnêne. Bîyene ke seba ke komel ser kesa/ê xo hakîm bo wina(nîya) kerdêne. Aqlê xo tayê çîye komelî nêguretêne. 
Bi gamanê baldar hêdî hêdî xo verba cêrî kerd. Cayoke bişîyêne xeylê dûrîbî. A raste seba gerîlayêkî zaf dûrî nêbî la a nika vêşan û têşan bîye. Rincan bîye. Rincanîya pêrodayişe hona ser xo nêeştîbî. Nayê kî rayê di hîrê qatî kerdênê derg. 
Tawo ke taye amê cêr  lez da xo. Tîya ganî nêbî qasê cora baldar bo. Veng bivecîyêne kî ê qasê ke vengê aye biheşnê nêzdîyê aye nêbî. Tabî na tenê seba şewe vîyarêne. Roje înan xo verdêne gelîya kî. Ganî verê ke bibo roj biresêne a gelîye. Tayê bîn lez da xo…
Ponc-şeş seatî estbî raye ra bîye. Mirdîya xo rincan bibî. Zonîyanê xo îndî nêguretêne. Her şîyêne têşanî û veşanîye kerdêne ci. Zîyaderî kî têşanîye. Hende raye amaybî çilkê ke awe nêdîbî. To vatenê qey pêro awî seba aye ra çîkîyayê.
 Oxroke tarîbî û teyna reyek amaybî tîya reyna kî qe raya xo şaş nêkerdîbî, şenik mendîbî ke bireso hînî û cayoke xo tede binimitno. Tayê vinete, bîhna xo gurete, reyna kewte raye. Pêhesîye ke tayê arasîya ra. Nika hînî rehet şîkîyêne raye ra şoro. Di seata bade reştê serê hînî. Tabî bi çar lama. Nika ser linga nê ser linga û desta xo şikitnêne. Çîyo ke ci ra tersaybî nêamaybî ser hîne yê wisarî nêbî. Kîşta hînî de bîye derg, sarê xo kerd awe, şimite, şimite, şimite…Kapa destanê xo kerde pir eşte rûyê xo. Honikîya awe pêroye laşa xo de hîskerde. A vîste de her çî xo vîra kerd, a vîste de teyna a û awe est bî. Mezgê xo ra nê vîyaray:
Demek coka însana ci ra vat bî “ab-i heyat”yanî awe cuayena. Raşt amaybî vatene. Awe cuayene bîye. Awe mebîyene cuayen nêbîyêne. Nika pêşaşê xo mendî bî. Se bîbî ke heta nika bi naye tam pênehesîyay bî. A raste awanê welatê xo ra zaf heskerdêne, awanê welatê koyanê berzî ra. Kotî hînêkî, vayê kî, çemêkî, golêkî, ya kî awa ke çala kemera de bîyêne kom bîdîyene ci ra şimitêne û her şimitişî de nîya vatêne:
Awa welatê mi! Teyna seba to bo kî erjayo. Erjayo ke ma seba to bimirîme. 
Ma hînî nêbî xeylê çî estê ke însan vano qey zaneno, la tawo ke cuayeno pêhesîno ke a rastê înasanî o çî nêzanito ya kî seranser zanito, qaseke amo waştene erjayê ê nêzanito. Demek kî rastîye cuayene xo de bîye. Însan tebere cuayene cîyode bîn de nêşkîyêne rastîye bivîno. Ma xo ra Mordemê Rindekî nêvatêne; “heqîqate eşqa, eşqekî cuayena azad a.”
Tawo ke tanya tîja germine da rû ra bi xo hesîye. Araq dabî. Lewe xo litî, zonê xo bî şor. Kotî bîye? Çi amaybî ser? Çira teyna bîye? Hevalê xo kotî bî? Hevalê xo yê roja tengê, hevalê ke teynatîya aye parkerdêne… Ci rê bîyêne ma û pî, wa û bira, ci rê bîyêne omed. Ê ke pîya piştî dênê yewbînî meterîs guretêne. Meterîs de hêz dênê yewbînî. Pîya pêro ters û xofî fetelnêne. Yewbînî ra hewl guretêne galimê meterîsane dişmenî kerdêne, meterîsî kerdêne ra. Qerekolî kerdênê ra….
Heta ke vîra xo reşte ci demekî hînî mabêne persa de mezgê xo ame şî. Saata xapa xo de nîyada. Peroj bî. Xo ra tîje ra kî kifş bî ke perojo. Çîyêkê amê ser yew yew amay vîrî. Nişkede pêhesîye ke cayode rût û repal de ra. Seke heta na saate nîya mendîbî, cendermê pê aye nêhesîyay bî? A nêdîbî? Tawo ke reştîbî awe, awe şimitîbî, hama kîşta hînî de hewn ra şîbî. Rincanîye ra heta peroj bi xo nêhesîyay bî. Talê xo bîbî ke înan a nêdî bî. Cayê xo ra wuşte ra. Derdorê xo de nîyada. Tayê dûrî de birrode sixlet est bî. Ganî xo biresnêne ê. Uca awe çînebîye, la darê mewa est bî. A kî zaf veşan bîbî. Tayê dotê hînî de valêrî est bî. Heta birrî şîyêne. Mîyane înan ra şîkîyêne kesî bi xo meheşno heta birrî şoro. Xo kerd war heta bina valêra verêne şîye. Nawo beşerkerdîbî. Eke înan a bivînîtêne ca de panênê. Goro ke pananê, a nêdîbî. Na fikre zerrîya aye tayê kerde rehet. La ancîya kî baldarîye ra fek nêverda. Heta birrê sixletî şîye. Uca tayê bîn bîye rehet. 
Engurê tîya ê her cayî ra cîya bî. Seke engur nê, hemgênî bî. Mirdîya xo werdî. Bade ame vîre ke eke korîcî kî teve nê operasyonî bîye, a raste bê şik bî, eke ê tevî mebîyêne çare çîn bî cenderme tenê bi xo çi rey heta tîyaya nêamêne. Înan  tîyaya sey kapa destê xo şînasnênê. Bîyene ke seba nê engura bêrê. Hama bi lez çend gûşî kerdî ca herendeyê xo, çixa şîkîye kerdî pak, uca ra dûrî kewte. Şîye hetê birrî, o ke têde mewî çînê. Tenê mazêrî est bî. Û xeylê  sixlet bî. Eke baldar tewbigero yew bêro verê pirnika aye bira nêşkîyêne aye bivîno. Mîyanê birrî de xo rê cayode bişîkîyo xo dergkero viraşt. Êlega xo vete,  kîşta xo de nêro, yew bombaya xo ya ke mendîbî kontrol kerde. Pîm se kerdîbî ci henên bî. Nika vengê teqenîya vinet bî. Her ca bêvengbî. Bêvengîyade kerre… Cayê xo yo ke bi velgê dara hadr kerd bî de nîşte ro, hermê xo ser zonîyanê xo de ardî pêser û serê xo kî da hermanê xo ser…
Nika nîya teyna mebiyêne, di-hîrê hevalê xo bîbîyêne, înan galimê nê kefê kutka bikerdêne, nê welat ra bivetêne. Heta Enqara bifetelnênê. A mîyan de bîye. Hurdmîna hevalê xo kîşte de bî. Destê înan de bombe û kleş estbî. Zerrîya cenderma, cendermê helika domanîya aye, visîyabî, hama ver verê înan de remênê. 
Biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra heskeno biremo. Mebo ma canê şima pirnika şima ra bîyarîme! 
Yew cewab dano; biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra heskeno biremo.
Ê nêwazenê înan bikîşê, tenê wazene welatê înan ra vecîye, postalanê xo yê pîsa ser welatê înan rake rê. Vilanê welatê înan pan mekerê. Ma qey înan zaf çî waştêne?
Hîrdmîna tersonekî kerdê xo ver, do pey înan, înan fetelnenê. Ca ca tayê tebelkî ginenê hard ra, bi lez reyna wurzenê ra remenê. Ê bi nê halê înan hûnê. Cendermê ver de ê pey de înan remnêne uca ra vecêne. 
Hevalî pêro bîyê kom, yew hevala verpers qiseykena;
-Gelê hevala seke şima pêro kî zanenê ke vizerî tîya de hîrê hevalanê kehremana tarîx nusna. Înan dişmeno har tenê bi xo tîya ra vet. Na kehremanîya înan ganî ma teslîme înan bikerîme. 
Pêro hevalî çepka danê, vengê çepka beno berz reseno asmêna…
Bi vengê çepka amê xo. Bi xo bi xo peşmirîye. Hona peşmirîyanê xo rû ra meşîbî sirotê xo bî hîtî. Nika berbêne. Ne destê aye de bî hîsîrî sey çemî çima ra amêne. No çi hal bî, heta çi taw niya bioncêne? Hevala çi taw a bîdîyêne? Nê kefê kutka çi taw bişîyêne? Eke ê bişîyêne a şîkîyêne şoro hevala bivîno, xo biresno hevala. La ti bê bivîne ke nika tîya nîya nêçar pawanê. Ka çi zanitêno, ondero operasyon çend roja bionco. 
Ewro roja desîne bîye. Bi tesîl hevala nika aye ra omede xo kerdîbî ca. Operasyon hona domêne zaf kerdîbî derg. Na amênê na manêyeke dişmen na rey xeylê bi israr bî, waştêne pênîye bicêro. Nêwaştêne dest tal biçerexîyo. Hetê bîn ra kî amênê mana, heta nika bi hevala ra nêkewtîbî temas. Pêrodayîşake a kî têde bîye de qe vîndîyê înan nêbîbî. Aye bi xo mornabî panc eskerî ginaybî wara, la tam humarê vîndîyanê înan  nêzanitêne. Pey pêrodayişî tawo ke hevalênê  xo ra ca bibî cawo ke xo têde temitîbî de aye rind vînîtîbî, helîkopter xeylê rey amaybî meyîte xo kerdîbî ra. 
Çi pêrodayiş bî!
Şodir hona hewn de bî dişmenî virindîye her ca bi jeta û kobraya bombardiman kerdîbî, pey cû bi skorskîya hama hama serê her tumî de cendermê naybî ro. Tumê serê noqta înan kî guretîbî. Gureten û xo verdena noqta yew bîbî. Înan hama tenê fersende meterîs guretene dîbî. Noqtaya ke têde bî hadrîya xo rind bîye, naqtayade mîyanê mazêra de bîye. Mazêrî hem xeylê girs bî hem sixlet bî. Qalindîya mazêra ra kifş bî xeylê kanê. Her cayê noqta de tewir bi tewir meterîs viraştîbî. Tewirê İ, tewirê L, tewirê U… Nê meterîsî ser guretîbî. Teng kinitêne, virindiye darê qalindî eştêne ser, pey cû laynon, ser laynonî herre, ser here kemerê kalind û girsî, pey kemera reyna herre eştêne ser. Û gorê rengê arazî kamufle kerdêne. Nê meterîsî hem seba galimê hewayî hem seba pêrodayîşî zaf rind bî. Dişmenî tawo ke bivecîyêne operasyona virindiye mirdiya xo galimê hewayî kerdênê badê xo verdêne noqtaya. Noqtaya de gerîlla kewtêne nê meterîsa ser cenderma pawêne. Tawo ke ê û cendermê kewtêne têmîyan, îndî înan nêşkîyêne galimê hewayî bikerê. Bi na tore bi cenderma ra kewtêne pêrodayiş. Tabî çixa destê înan ra bîamêne cad kerdêne ke mekuyê pêrodayişî. Pêrodayiş ne tarzê şerê gerîla bî. Tewr pêrodayiş seba gerîla zaf xirab bî. Cepxana gerîla seba pêrodayişî bes nêkerdêne. Pêrodayiş tarzê artêşa bî. Seba gerîla merdene bîye. La tawo ke operasyên vecîyêne biwaştêne mewaştêne ca ca kewtêne pêrodayişa, seba nayê kî ê tecrubenê xo ra musaybî gorê nayê tedbîrê xo guretêne. Na taktîke xeylê rind bîye. Mebo, dişmenî cayê înan kifş bikerdenê bi galimê hewaye, zaf vîndî bidênê înan. Bi na tore înan galimê hewaye tal(veng) vetêne. Heya, no şerode zaf nêheq bî, hetê kî de tank, top, tîyarî, her tewirê teknîkî hetê bînde teyna can, kilêşê înan û tabî koyê berzê ke înan pişta xo dêne ci. Nê koyî mebîyêne halê înan se bîyêne?
Eke ma bêrîme Berîvane, roja desîne bîye Berîvane hona teyna bîye. Operasyon hona pey de nêşîbî, cadê Berîvane dîyena hevalanê xo pêro bêpênîye vecîyay bî. Aye îndî omedê xo kerdîbî vîndî. Roj xo nimitnêne, şewe bitewgerê bi sînor hevalê xo cêrêne la to vatêne qey hard qilaşîyo ra ê kêwtê ci, nêasêne. Berîvane îndî canê xo ra bîbî. Waxt îndî ser nêşîyene. Waxt bîbî qirime royê Berîvane birnêne. Kewtêne ra wuştêne ra, bi engura veşanîya xo berdêne. Şewe şîyene serê awe, na des roj bî her roj heman çî kerdêne. Û cad kerdêne ke bê omed mekuyo. La îndî qefelîyay bî… 
Ewro roja pancês bî. Berîvane hewn ra wuşte ra. Şewe oncîya xeylê fetelîyay bî. Ver destê şodirî xo êştîbî mîyanê birêkî, hama cade hewn ra şîbî. Bi vengê cenderma wuşte ra. Birroke tarî de xeylê sixlet asaybî rastîyede zaf qickek bî. Tawo ke wuşte ra birrîde nîyada, xofode girs kewt zerrîya xo. Tersê, xo bi xo va nînan bi tesîl ez dîya, bi lezkanî bomba xo vete pîme aye ont, pîm kerd cêbê xo bomba xo pêht gurete pawê. Her şîyêne veng nêzdîye ci bîyêne. Înan bi tirkî qiseykerdenê. Aye tirkî rind zanitêne. Bi serra mektabanê tirka de wendîbî. Herê pênîye fakulta mendîzîye sinifa hîrêyîne de caverda bî. Tevê têkoşîna azadîya şarê xo bîbî. Nika mêtroyêkî verê aye ra vîyarêne ra. Yewî rûyê xo biçarnêne hetê aye, bîyene ke a bivînitêne. Çend kes bî? Pancês, şîştês,….vîst. û vîst û yew!
 Çimê xoyê girsî kerdîbî vît aye de nîyadêne. A kî ey ra têpîya nêmendîbî. Aye kî çimê xo yê sîyayê girsî vîtê ey kerdîbî. Nîya demeke yewbînî de nîyada. No dem çixa bî aye qe nêzanit. Sanîye bî, deqqa bî? Çixa ontîbî aye nêzana. Teyna no zanitêne ke aye rê zaf derg amaybî. O ame xo aye de peşmerîya, bi vazdayiş şî resa cendermanê bîn. Xeylê dûrê înan kewtîbî. Tawo ke rêşt înan qumandarî ci ra bi tirkî perskerd;
 -Se bî? To çîyê dî, ti nîya bîya sîpî ya to terorist dî?
Heyecan ra lerzêne. Bi hilke hilke, cewabê qumandanî da;
-Nê qumandanê mi, mi çîye nêdî.        
<<<<<<2>>>>>>

                                                               Zerrî Girsa Mi
Ardil Mordem 
2. Gulane 2011
 
Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê,
Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapî
Maf ben çênê, maf ben…
Her şodir na şîîre ci rê wendênê. Şîîra şaîrêde Kurd bîye, la bi tirkî nusnaybî. Cayê Mîzgîne de Ferîde bîye. Aye vurnaybî. Aye Mîzgîne ra zaf heskerdêne. Mîzgîne huyayişa kîşta lewa bîye, o ke herekîyene zerrîya bele, o ke xo verdêne royê verê întîharî, fikra întîharî kerdêne vila. Reyna çerexnêne cuayene. Bîyêne mane, talîya cuayene kerdêne pirr. Talîyake welatêde xerîb de virazîyêne û reyna rehet rehet pirr nêbîyêne. Ro bê mix xo de darde kerdêne. Ro hînî dardekerdî mendêne. Ne merdêne, ne xelesîyêne ra. Hînî talîtîyede dardekerdî ezeb ontêne. Zon vetî, bêxud. 
Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê, 
Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapî
Maf ben çêne maf ben…
Sîlah hermede şonê. Pêrarade derg û dila de derê. Mîzgîne lengena. A ci rê na şîîre wanena. Mîzgîne huna. Qidaye huyayane to Mîzgîn, qidaye huyayanê to. Hevala mina delal, hevala royê mi, her tim nîya bihuye. Huyayane zaf şona to, ti zanena. Çi rey muriz meverde ra, çi rey meberbe. Muriz nêşono to ra, berbîş nêşono to ra. Bi huye vila asêya, her tim bihuye. Wazena tenge de be, wazena hîraye de be, wazena ver mirine de be, bihuye. Nê çimê mi to murizin mevînê, çimanê toyê şalênaye rindeka de hîsîra mevîne. Roja ke ez ê çima de hîsîra bîvînî awa sîyaye bêro çimanê mi ser de. Ê reyna dinya mevîne. Ê reyna tîja homete, aşma zerde, asmêne kewî, dosere, estara, estaranê şewa paka, waranê zerrîya domanîya mi, ê ke ser ra dîwane wa, awa çemanê welatê koyanê berzî, koyanê berza, merganê derga û kewîya, domananê kewî huyaya, ê bonya gula, dakilanê dest zivra, a ke herendeye destanê xo yê zivrî                    mîyane pore mi de, a ke zerrîya mi de dirbeta, dirbetade qalik nêcêna tim û tim ci ra gonî, goneşîre şona… 
-Heval Mîzgîn ka sîleha xo bide mi, ez heta cayêkî berî reyna bidî to.
-Hevala Berîtan ti wazena mi ra çi vajê. Tayê linga mi dejena ama ez şîkîn sîlaha xo rakerî. 
-Hevala Mîzgîn mi nêvato ti nêşkîna, teyna zerê mi ra ame, mi waşt ez taye sîlehe to rakerî, ma sebîyo, hem eke ez bîyêne to sîlaha mi ranêkerdêne? 
-Of ya ti kî sey biza bi rika, tamam hadî bice. 
Linga aye tadîyay bî. Rêyek tadîyay bî a roje ra têpîya her tim tadîyêne. Nayê kî xeylê zehmet dênê aye. No halê aye ser Berîtane kî tesîrode xirab kerdêne. Berîtane qe damîşê nê halê ayê nêbîyêne. A seba aye vıleşîyêne ro…
-Heval Mîzgîn cayoke ma şome zaf dûr o?
-Qasê çar-ponc saata esto. 
-Wey ma ti nêvana ma merdîme. Ez çar-ponc saatanê şima zanen. Çar-ponc saate şima, yanê a rastîye de hawt heşt saatî. 
Reyna huyayişê xo yo rindek ser lewa:
-Ma sebî hevala Berîtan hende farq çîna, çîna. 
-Ti şo aye kulika mi ra vaje. Mi îndî şima şînasnayê. Tawo ke şima hevalê kanî vajê na raye hende menda, ez zanen ke hona di-hîre qatî dûrîya. Şaş fammeke hevala Mîzgîn ez seba ke rincan bîya nîya nêvan. 
-Ka sîlahe bide mi. Xo vîra meke to soz dabî mi, to heta cayêkî badê bidêne mi.
-Tamam tamam tawo ke o ca bero ez bidî to. Nê mabên de cayoke ma şome kotîyo hevala Mîzgîn. 
-Ma şome venga sore. 
-Venga sore?
-Heya. Gereke ma ewro xo biresnîme grube. Hevala xebere gureta îhtîmalode girs operasyon vecîyo. Grube arazî neşînasnena. Bê kurye grube îmha bibo. 
-Ma hevala Mîzgîn ti bi na linga xo se grube rê kuryetî bikerê? 
-Wey Berîtan to çi taw dîyo mi linga xo, xo rê kerda asteng. A şoro xo rê bi deco qe xemê mi nîyo. 
Tawo ke na çeneke huna her cayê xo huno. Peroyê rûye xo huno. Tewr zaf kî çimê xo hunê.
Gerîla û raye. Ama nêama tewr zaf nê hurdmîna çekuyî bala aye oncenê. Xora amêne vîrî nêamêne vîrî raya ra heskerdêne. Raya hîsê resene û ca bîyene aye de viraştêne. Raya to tayene ra ca kerdenê resnêne tayena. Her raye macerayede(serpêameyade) newe bîye. Cayêde wendîbî; vatêne raye çîna, ma bi xo raye virazeme. Na fikre weşa aye şîbî. A kî nika amaybî raya xo viraştêne. Bîyêne ke a na raye se biwazo hînî bivirazo. Raya ke şîyene xeyalanê  domanîya aye, raya ke şîyene azadîye bivirazo.
Mizgîne pey xo de nîyada ke Berîtane qasê poncas metro dûrî menda. A fikirîye ke Berîtane rincan bîya. Berîtane gerila de hona newe bîye. Bîyêne ke rew biqefelîyêne. Ser aye pawê û veng vîst xo ra:
-Hevala Berîtan ti zana ez pey nê neqebe de çîyê bimusnî to. Ez pêbawera ke zaf weşa to şoro, ti ci ra zaf hesbikerê û ez bawer nêken ke to emrê xo de cayêkî çîye henen dîye. 
Berîtane serê kerd berz, aye de nîyada, şewla tîje mîyane pelganê mazêre ra pol pol dêne rûyê aye ra, a nika zaf rindek asêne. Araq dabî, sirotê xo yê sûrî tayê bîn bîbî sûr. Zerê çima sey her demî huyêne. 
-Hevala Mîzgîn ez nêqefelîya, ez fikirîyêne. Fikr û xeyala ez gureta berda, mi xo vîra kerdo, ez coka pey de menda. 
-Hevala mina delale ez seba aye nêvan. Ez rastî van. Ti pey nê neqebî de bivîne. 
Na rey Berîtane rastî merex kerd, ka a çi bimusno aye. Tawo ke rêşte ayê, kîşta aye de nîşte ro, pîşta xo aznê çentê xo:
-Hevala Mîzgîn raştî ti çi bimusnê mi, mi merex kerd. 
Mîzgîne bi peşmirîyenade weş aye de nîyada;
-Mi rê çiko nêvan, tayê merex bike, va hermê xo ontî cor. 
-Of ya hevala Mîzgîn ti çixa xiraba!
Mîzgîne nika bivengode berz huna, xo ra no halê aye zaf weşa aye şono. Aye de nîya da:
-To bîhna xo gurete? Hadê ma wurzîme ra. Hende zexelîye besa…
-Wey hevala Mîzgîn nê çikê? Rastî kî mi cayêde hende girs nêdîye. 
-Tabî hevala mi nînan ra vanê sayî. Ka ti yew kî tahma înan bivîne. Hemgên çi ko ke lewê înan de. 
Berîtane çimê xo çarnay, nêzanitêne ke kamcîye ca kero, her yewe, yewe ra sûr û girs bîye. Pênîye yewe kerde ca. Tayê destê xo de arde berde, kit kerde. 
-İmm na saya Hawaya a ke da Ademî. Na saya beheştîya(cenetîya.) Ti zana hevala Mîzgîn welatê ma ra dot beheşt  çîno. Beheştoke qala ci kenê welatê ma wo. O ke aqlê însana de fikra cenetî viraşta welatê ma wo. No welat mekanê zaf verêna wo. 
Berîtane kewtîbî saye ser hetêkî ra saye werdêne hetêkî ra nê vatêne. Mîzgîne qe çîyê nêvatêne a goştarkerdene. Aye kî sayade sûr û girse werdêne. Kîşta hînî de nîştîbî ro weş weş aye de nîyadêne. 
-Ma hînî nîyo hevala Mîzgîn, ez şaşa, eke ez şaşa vaje?
Nîyadîşê aye vurîyay. Şab û çimê aye bî xemgîn. Bi vengode seke zaf dûra ra êno:
-Heya hevala Berîtan ti rast vana, la nika welatê ma beheştê(cenetê) xo kerdo vîndî, bîyo dojeh(cenem.) Ceneme roja ke têde însanî mêrê kîştene çîna. 
Nê vatanê aye ser Berîtane tesîrode giran viraşt. Şab û çimê aye kî vurîyay. Pozxiniyade girane amê aye ser. Na çimê Mîzgîne ra nêremê. Mîzgîne vatanê xo ra poşman bîye. Çi rey nêwaştêne kêfê aye biremo. Musaybî halê ayo şên. Pey cû nîya fikirîye; ma mîyane şerde biderfeto ke her tim şên bo. Cayoke têde kîştene est bo kêfweşîye bîyene. Seba ke hewayî vila bikero:
-Heval Berîtan ti awe nêşimena? Awa nê hînî zaf weşa. 
-Heya ez bişimî.
Aye ra amê têçim, waşt ci ra vajo; ez zanen hevala mina delal, ez zanan mîyanê senê rastîye de dera. Ti qe xem meke.
-De hadê bişime ma şîme. Herê memanîme.
Destan de sayî reyna kewtî raye. Verê şanî reştî grube;
-Ma bi xeyr hevalno! Hurdmîna pîya vat bî. 
Gerîlaye ke dormê adir de amaybî pêser, înan kî pêro pîya cewaba înan da:
-Xeyr bi silamet, şima xeyr amê. Dormê adir de ca musna înan ke ronîşê. 
-xeyr mîyan dîme.
Halê înan ra kifş bî ke ê xeylê rincan bîye. Pey raya de derg huyayişê hevala dermanê rincaniyo. Û bi ê ra bardaxek çay! Çayake ser adirê gerîla pocîya. Qe mevajê çay çaya, çi ferqa çaya gerila esta? Hînî nîya. Taybetmendîya adirê gerîla; o bê dû yo. Eke ti cinîya adirê to dû bikero. Mudahala yewîne:
-Hevalê, o çi dû yo. Ma ti ajana! Heval eke ti nêzana adir wekerê, destê xo me de pira. Çîyoke ti vajê çîno, çunke mudahaleyade ca dera. Ti kî nayê rind zana. Tawo ke dû kewt asmên, beno ke dişmenî ra bay bay bikero vajo; ka de bê ez nawo tîya ya. Ha ez kotî de mendîbî? Tamam, mi qala çaya adirê gerîla kerdêne. Şima zanenê na dinya de mîyanê bonyanêne weşa de yew bonya tewr weş kî bonya çaya adirîya. Ez nizan çend însan ferqa nayê derê la rastîkî bonya çaya adirî zaf weşa. Eke şima mi peskerê, teberê bonya çaye, bonya adirî, taybetîkî bonya adirê gonîya û bonya herre(tawo ke şîlîye varena) tewr bonyê weşê. 
Hevaloke pey cû musay ke namê xo Çarçel o, şerbikanê sûra de çaye dergê înan kerde. Bitale bî, ewro hem dem hem şekirê înan estbî. Sey her tawî qulma xoya yewîne de çimê xo guretî, him tahma aye û hem bonya aye onte zerê xo. Na tewgera aye hende baldar bîye ke to vatêne qey çaye oncena royê xo. Noqta, gerisêkî de mîyanê birrekî de bîye. Gerîsode tîk bî, xora tewr zaf nê gerîsî de rincan bîbî. Noqte nîyanênî zanayî weçînêne. Çunke tawo ke dişmen bivecîyêne operasyon, seba ke caye stratejîk de bê noqte nîyanênî weçînaynênê. A bîne kî birrê xo sixlet bî, seba xo wedardeyene rind bî. Tenê yew dezavantajê nê noqtaya est bî, zaferîya de awe çîne bîye. Înan awa xo  gelîye bi xo ra ardêne. Kaşanê nîyanênan de bi bar serkewene karode xeylê zahmet bî. Seba nayê kî gereke to awe zaf baldar bişuxulnênê…
Serê şodîrî, hona dinya lêl bîye, bi vengê tîyara hewn ra wuştî ra. Çîyo ke pawabî bîbî raşt. Panc heb tîyarê pîya amaybî. Amayena înan û bomba kerdena înan bîbî yew. Nika îndî her ca axir şer bî. Orîyo qorîya tîyara, goş û kerrîke mordemî kerdêne kerr. To vatêne nika hard û asmên biqilaşîyo ra. Bi vengê înan ra pêro perraybî ser xo, hama ca de xo resnaybî meterîsanê binê hardî. Eke talê înan estbîyêne, bomba meginêne serê meterîsî çîye bi înan nêamêne. Qasê metroyê kî biginêne nêzdîye înan çîyê nêbîyêne. La eke talê înan çînîbîyêne biginênê ser meterîs bi xo, ê tawî meyîte înan bira nêmendêne, bîyêne letê bi letê. Înan îndî rind zanitênê. Virindîye tîyara her ca bomba kerdênê, pey înan ra kobra.
Pepo keko na çi orî û qorîya. Cinawurê şanika wuşto ra amo, bîyo raşt. Tewr cinawurê şanika lewê nê de çîyê nîyo, tewr rindeko. Nê her ca kerdo xo ver ra, keno xera. Ne dar vano ne kemer. Xora seba ke nêreseno însana hende qarîyo ke koyî, deştî, gelî, gerîsî, dar, ber, awî dayê xo ver xira keno. Hela vengê ê. No vengo bêtoşe. No vengo berz, berz, berz…Hard û asmênî kilaşneno ra. Goş û kerrika beno. Keno kerr. Perdika goşa visneno. Çend hevalî bi nê vengî perdika goşanê xo ra bîbî? 
Berîtane reya yewin bî hende nêzdî ra galimê înan dîyêne. Heta a vîste her tim dûrî ra dîbî. Na rey tam amaybî ser serê înan û panc metre dûrî kîşta înan dabî. La Berîtane gonî serdinîya xo vîndî nêkerdîbî. Hewl xo pawitîtîbî. Porê hîrd mîna bîbî ya, tu gilang milangî nemaybî. Tokê porê înan firda bî. Kêlê kincanê înan pêro ya bîbî. Goşî bîbî giran. Nika çîye nêheşnêne. Berîtane tawo ke dî nêheşnene, kewte qisaweta. Tersê ke a kerr bibo. Bi îşareta Mîzgînî ra va ez nêhêşnen, Mîzgîne ci ra va qisawet meke, tayê bîn şoro goşê to normal bê. Hetê ra kî zerê xo de vana omed ken ke henen bo. Çunke îhtîmalê perdika goşî visîyene kî zafa. Verê ke tîyarî galim bikerê Mîzgîne ê hêşarkerdîbî seba ke fekê xo ya kerê. La a vîste de bîyene ke vîra înan ra bişîbî.  
Nika îndî waxtê qisaweta bî. Gelo înan ê dî bî ya tesadûf dabî înan ra? Gelo hevalanê bîna ra çîye bîbî ya nê? Psîkolojîya hevala senen bî? Ti biwazê mewazê tawo ke ti arazîyêkî de xerîb be, ti rehet nîya. Ti xo zaf bêpawitîşî hîskena. Mîzgîne meterîsî ra vecîye ke şoro dîyarê hevalanê bîn, halê înan persbikero ke, tîyarî reyna xo verda cêr, tawo xo verda cêr to zanitêne ke qazan bêro. Mizgîne reyna xo êşt mîyanê meterîsî. Na rey kî nêzdîye înan da bî la na rey hete noqta înan o bîn dabî. Uca kî meterîsê hevala estbî. Nika qisawetê aye hînî zêde bî. Seba ke birr sixlet bî tam nêdîyenê kî. 
Meterîse aye û komutanê grube nêzdîye yewbînî bî. O kî bi qisawet bî. O kî sey Mîzgîne her rey meterîsî ra vecîyêne reyna kewtêne ci. O yewo derg bî. Qemerode semt bî. Taybetîkî ê bi nêzdîbîyenê xo bale ontêne. Xo cor de nêdîyêne. To ey de hawayê ez komutana, nêdîyenê. Hewayede ey şoreşger û weş estbî. Mordemî xo lewê ey de rehet hîskerdêne. Tu kompleks mordemî de nêvirazîyêne. Mordemî xo sey xo hîskerdêne. Vindayîşe ey bawerî dênê mordemî. Aye komutanê ke bira puçê xo bi hevala dêne şutene kî vînîtî bî. Û a bi nayê şaş mendîbî. Tewr nakokîye cîya cîya cuayabî. A tersa bî ke pêro gerîla nîyanên bê. La aye badê dîbî kê, hînî nîyo. 
Komutanî pêro zanayîşî Mîzgîne ra guretêne. Her çî aye ra perskerdêne. Bejn û bala Mîzgîna kilmeke virindîye zaf bawerîye nêda bî ey. Zerê xo de vat bî; nika na ma rê rêberî bikero? La badê dîbî ke Mîzgîne hevala de hewla. Ser arazî û ser tewgerê dişmenî hakîma. Seba ke derheke aye de nîya fikirîya bî xo ra şermayabî. 
Tîyarî nika bêveng bîbî. Qasê heştês dekka waxtê înan est bî. Eke heştês dekka bîne tîyarê mêrê, na rey îhtîmalo de girs kobra bîyamênê. Hurdmîna bi lêz şî meterîse hevala kontrol kerdî. Çîye bi hevala nêamabî. Meterîsanê binê hardî ê pawitîbî. 
  -Wî wî hevala Mîzgîn no kutik nika porê ma bicê ro. Va Berîtane, Mîzgîna ke fekê meterîse de nîştbî ro tewgerê înan de nîyadêne. Aye pîlot zaf rind dîyenê. Hende nizm firdêne. Xo ra hevalanê kana her tim nîya kerdêne. Hevalê newe kerdêne zerê meterîsa ê bi xo kî ya fekê meterîsî de ya kî teber ra mendêne, tewgerê dişmanî de nîyadênê. Ê tîyara ra zîyaderî kobrayan ra tersêne. Tewgerê kobraya hînî sivik bî. Eke reyek musnayişê to bîdîyenê îndî ti nêşkîyêne xo ci ra bixelesnê ra. Ya kî xeylê zahmet bî. Sey pîyayê kî kewtêne to dima heta ke to pêmecê ro mekîşo ranêverdêne. Nayê ra kî tawo ke kobra amê ganî to xo zaf rind bitemitêne, tawo ke a ser serê to de bîye ti qe cayê xo ra melewîyênê.
-Tewmegere hevala Berîtan, o tewgerê ma bicê ro. Eke tewgerê ma bicê ro ma yew heval tîya ra mexelesîme ra. Ti zana eke ma xo kobra ra bixelesnîme ra, îndî çîye nêbeno. Eke kobraya kî karê xo qedêna sikorskî bêrê pêroyê tap û tuma de cenderma binê ro. Ê taw eke ma lez bikerîme şîkîme biresîme înan û înan ra dîme. Ya kî xo ra tawo ke xo biverdê noqtayanê ma, ma kunîme perodayîşe, seba ke cendermê înan mîyanê ma de rê nêşkînê teknîk kar bîyarê. Nakî ma rê bêna avantajêke girse. 
Berîtane bi baldarî Mîzgîne goştar kerdênê. Mîzgîne hona qisey xo nêqedênaybî, roketêk qase panc metro nêzdîye înan kewt. Mîzgîne cayê xo de bîye derg. Seba ke aye nêwaştîbî tewbigero, xo êşt bî tehlukeyode girs. La eke nîya mekerdene na reyek bîyene ke pêroyê hevala bikero tehluke. La 
Talê xo estbî çîyê nêbîbî. Çi parçe nêginaybî aye ra. Dî ke kobra dûrî kewte xo êşt zerê meterîsî, kîşta Berîtan û Tîjda. Aye zanitêne ke a  hona xeylê pirodo. Nika roketî êştêne, badê yewa bîne bîyamenê bi doçka serhev mermî bivarnêne. 
Payîz bî. Xoza reng bi reng bîye. Aye wisar û payîzê welatê koyanê berzî ra zaf heskerdêne. La hurdmîna ra cîya cîya heskerdêne. Aye omedê wisarî ra û huznê payîzîra heskerdêne. Rengê payîzî a ontenê zerê xo. Rengo zîyaderî zerd bî. La lewê ey de sûrê mewa, keske qaça, şalêne pelga, rengê vilanê huşk… Cumbişê renga bî û roşana çima bîye. Çimanê  aye kî nê rind dîyene. 
Operasyonî hîrê roja ont. Tîyara, kobraya mirdîya xo bombardiman kerd badê, seke Mîzgîne têde vet bî, skorskîya ser her tap û tuma de cendermê nay  ro, Mîzgîne rêberîyade rinde kerde, a şewe grubu qada operasyonî ra vete, pey meşêde derg, qasê vîst saata pey de grube resnê cayode hîn pawitî. Grube berde Nederaya. Tîya teberê operasyonî de bî. Seba ke payîz bî Nederayî zaf serdin bî. Dişmen nêşkîyêne vecîyo uca. Bi na torê grube ver be raya xo ya hona xeylê derg û dila kewte. Înan kî xo resna lewê hevalanê ke hadîrîya zimistanî kerdêne. 
Payîz rew şî, rengê xoyê delalî bar kerdî şî. Xora gerîlade waxt zaf rew şîyêne. O sey mayîna sûre çar gamî şîyêne. Zimistan ame, bi yew rengê xo. Rengê xoyo sîsîk sey rîpeşî her ca ra fîşt ra. Pêroyê koyê welatê koyanê berzî, bî sîpî. Nika teyna sipî est bî. Zimistan gerîla de dest û payî girêdayîş bî. Hetêkî ra weşbî. Waxtê aresîyayene, waxtê perwerde, ser pratîk vindene, şaşî û kemayanê pratîk sera vindene bî. La gerîlawa ke musêne tewgere virindiye xeylê zahmetî ontetêne. A bîne kî xeterîye xo zaf bî. Xozaya dayika ke pawitêne, kerdêne weyî, lawnêne zimistanî bîyene terse kurasê sipî. Eke ti gore qeyd û qanunanê aye tewmegere a bîyene xişm, bîyene xezebe, bîyene buglate, bîyene merdena sipîye, rûye xo yo tarî musnêne. Ganî to virana aye de xo rê cayo ke ti bişîkîye sarê xo ci kerê, soba tafîye, adir wekerê bivirazê. Nêbo ti nêşkîna virana aya de vindêrê. Seba nayê kî gerîla zaf bi baldarî cayê xo yo zimistanî kifş kerdênê. Verê her çî ganî cawoke to weçînayo bala dişmenî meonco. Çîyo tewr xirab, zimistanî deşîfrasyona noqta bî. Eke reyek deşîfrasyon virazîya, îndî dişmen pey to canêverdano. Ti şorê kotî o îndî to dima êno. Mîyane vora sipîya serdine de tewger zaf zahmet o û îhtîmalode girs vîndî dayêna. Yanê merdena. Merdena bêwaxt. Merdena bêsilayîye. Û eke ti bi qerqeşune memirê kî, merdena sipîye êna to vînena…  
Ewro vîst û di rojî bî kewtîbî kampe. Tebere hevalanê ke ca viraştîbî hevalê bînî yewê çile de amaybî kewtîbî kampî. Heta na roje her çî rind şîbî. Vare zaf varêne. Emser serranê bînan ra zîyaderî vare varaybî. Nika de qasê di-hîre metro vare varaybî. Noqta, noqteyade virane bîye. Seke mîyanê uskurade hîrade bo. Yew mekteb, yew demêde manga hevalanê xorta bîye, teberê naye di mangê bînî ê hevalanê xorta estbî. Di mangê ê hevalanê cinîya, yew kî kulind de bîye. Kulindede hem wer potêne, hem nan potêne. 
Verê şan bî. Vengêk heşna, vengoke sanîyekî ont tenê. Çixa kilm hende berz. Pey vengî ra tarî. Tarîyode lêl. Çim çima nêvîneno. Tayê waxt şî badê amê xo, veng vîst xo ra;
-Heval  no çik bî? Ma tîyare bî? Nêşîyêne tîyarî.
-Heval vewrês bî, vewrês. 
-Vewrês?
Ê vewrêsî heşt canî guretî înan ra. Şeş xortê tîral û di çenekê rindekî. Ê çêneka ra yewe Mîzgîne bîye. Mîzgîna huyena kewe. Mîzgîna kulmek awe. Mîzgîna omed. Mîzgîna ke înan ci ra vatêne Mîzgîna qice. Berîtane çixa bideco kî rext û sîleha Mîzgîne kerde ra. Û seke a qe nêşîya, her tim lewê aye de ra, ci rê şîîra;
Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê,
Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapî
Maf ben çênê, maf ben… wende.
Nika her wisar heşt vilikî koyanê Amedî de têlewede benê ya.
Qumandanî bi halê ey kewt şike, la vengê xo nêvet. Xora halê xo yo pey de çerexîyene çîn bî. Nika operasyon qedîyay bî pêro telaşe bi torê de weş nê koya ra weş vecîyene de bî. Rêştîbî tumode qic, nika uca ra oncîyêne cor. Serê tumî de skorskî ser înan pawêne. 
Berîvane tayê hînî pêşaş mende bade famkerd ke operasyon pey de oncîno. Pîme bomba xo vet bi baldar reyna kerd ci. Na reya çendîne bîye aye pîm vet bî reyna kerdî bî ca? 
Hevalê Berîvane roja hawtêsî de amay Berîvane dîye. Înan omed nêkerdêne ke aye weş bivînê, ê bi omede vînîtena meyîte aye amaybî, tawo ke înan a weş dîye pêroya xo êşt vilê aye, a teyna şîkîye vajo; heval şima ez xeneqna…
<<<<<<3>>>>>>

Domano Zernên
Ardil Mordem (Seba vîrameyîşa şêhît Sînan Elbîstanî.) 
 
4. Gulane. 2011
 
No çend zemano estarê ênê zon mi de to qesêkenê. Estar serê şodîrî. O estarê domanîya mino. Tawo ke ez domanbîya mi her tim ê de qesêkerdêne. Ez çi taw bîrîya heskerdenanê xo bikerî o êno zon mi de qesêkeno. Domano zernên, heya ti domanê mayo zernên bîya. Ma erjayê to nêzana. To kî ma rew caverdayme şîya. Şîya kîşta estarê şodîrî. Yakî nê nê ti kî bîya estarê dosere. Herê rindek koxe ra asena. Ez nika serê koxe de bîyêne mi hevalîya to yo tîje de nîyadêne. A ti se kerdêne virana xo mi bîvînîtêne. To ra se vajî domano zernên, ti sekî biaqil bîya. Aqlê to yo barî… To hona şîkîyêne zaf çîya bidêrê nê şarî. La ti rew şîya. To ma rew caverdayme şîya. Ma qey çi ecele to estbî? To va se? Tayê çî destê însanî de nîye. Ma qey qedera? Çarenuştîşa? Nê nê domano zernên ti nêşkîna mi îqna bikerê. Ez nêwazen îqna bibî. Mezgê mi  cad bikero kî zerrîya mi tonn dana. A qebul nêkena. Ez nêşkîn bi aye bidî qebul kerdene. A tim û tim serewedarîya. A tim û tim qirime dest de mi ra gonî ana. A tim û tim qirime kena dirbetanê mi ra. Nêverdana ê qalik bicêrê. Tim û tim înan ra gonî, gonêşîre ana. Ti nêvînena ez ama bertengê to de gina wara, mîyanê gola gonî de dera. Rû û rûçike mi bîyo zerd, tede ro nemendo. Royê mi kî şima ra ame. O reyna nêçerexîya. Ez nika astik û postik mîyan ra fetelîn. Nêzan ke sebikerî. 
Mi va rû û rûçiko zerd,  yew rêberê serewedardayene amê vîra mi. O kî ma ra wo. O kî sey ma hemverê serdesta serewedardo. Zalîmî ey benê hurdmîna destanê ey kenê ci ra. Tawo ke yew destê ey kenê cira, o bi destê xoyê bînî gonîya xo keno rûyê xo ra. Ci ra perskenê vanê ti çira nîya kena? O kî vano tawo ke însanî ra gonî şoro rûye însanî beno zerd, tawo ke însan biterso kî rûye însanî bêno zerd. Seba ke şarê mi mefirkiro ke ez tersa coka ez gonî ken rûye xo ra. Heya domano zernên tawo ke ti bîya dirbetin ti çi fikirîya, çi ame vîra to? Ti hînî zaf menda ya nê?  Mi qe pers kî nêkerd ti se şehîd bîya. Çiko mi çi rey bawer nêkerd ke ti kewta binê herre. Mi rê mezela de to ganî nîya. Ti estarê dosera. Çi taw bikuyê vîra mi ez to de qesêken. Ti kî êna zon mi de qesêkena. Nika tîja homete ama to kena virana xo. Ma meşte dosere de reyna yewbînî vînenîme. Nika xatirê to domano zernên. Hevalê mino delal.
Ti welatê tertele de amaybî dîna. Şarê to bi manê alewîtîyê hetê serdesta de amaybî qirrkerdene. tawo ke înan tertelê Maraşî viraşt, ti hona doman bîya. Ti bi şanikanê tertelî ê candara bîya pîl. Ez nika şîkîn domanîya to verê çimanê xo de candar bikerî. Yew domanode fîlîk verê çimanê mi de beno candar. Yewo fîlîko rindek. Nazdarê maya xo yo. Maye ser lerzena, se lerzena! Pêroyê emr û royê xo kena qidayê ey. Ey lawnena, ci rê lornena, seda lorîna xo ra bonya tertele êna. Verde bonya ê, o bi xo ya. Lorîna aye tertel bi xo ya. Beno ke wazena royê lajê xo de bikinito ke o tawo ke bî pîl xo vîra mekero. Eslê xo înkar mekero, mebo heramzade. To hona domanîya xo de, bi aqlê xo yê barî bala der û dorî ontîbî serê xo. To mektebê Tirka bi torede sewkewtî qedenay. Herê pênîye to zanîngeha Karadenîz de wendêne. Ti uca ra tevê gencane welatheskerdena bîya. Maya to beşerkerdîbî, ti bibî weledêde şit helal, to eslê xo înkar nêkerdîbî, ti heramzade nêvecîyay bî. To verê xo da şanika xo bîyene. Şanika newaya ke serê koya de virazîyêne. Şanikake hezar serra verê ser na herre de nusnîyay bî, vîndî bîbî, ganî a reyna bîyamêne vînîtene. Ti cigêrê aye bîya û hevalê to zaf bî. 
Mi reya verêne ti spor de dîya. Ma uca pey de yew tabure de bîyene. Ti tayê şaqotî bîya. Tayê şîyêne domananê bajarî. La tabî nê nîyadananê minê verêna ez xapna. Ti xortê de xirt bîya. Hewl bîya û ti xeylê semt bîya. Rûyê to yo sîsîk bi burîyane sîya, mijanganê derga, çimanê şalênayê bereqîya, pirnika tenike û lewanê barî xemelîyay bî. Aqlê to çimanê to de asênê. Roştîya çimanê to der û dor kerdêne roştî. Lîlîke çimanê to çimê rastî ra bîyêne weyî. Coka înan çi rey paye faqe nekerd. Her çixa tayêna destanê to yê nazdarî bê ked bîdîyêne kî ê destî, destê dost bî, destê wa û biray bî. Çi rey înan îxanet nêkerd kedî rê. Hevalîye rê. Înan çi rey wero heram nêkerd fekê to. Ti bi araqe çarê xo bîya pîl, bîya girs. To ma pêroya ra rindêr şaşî û rastî cêser kerdêne. Ez bawer ken musnayişê to xeylê sere to dejna. Ê wayîrê fikranê vinderta sere to xeylê dejna. La to çi rey ê xo rê nêkerdî asteng. Ti raşte de şaş nêbîya. Raya xo viraşte û raya xo de şîya heta pênîye.
 Û to zanitêne na raye, raya de senêna. To zanitêne na raye derg û dila wa, raste rast nêşona, çerexîna, ser na raye, vergî, heşî, mor û milawunî, kerm û kejî, cinawurî, cinawura ke ci ra vanê levîathan esta. A şanika de nêbîye. Seke şanika de dera amêne vatene la a raste bîye. Aye her roj çênê û lajê ma werdêne. Kal û pîr, zav û zeç werdêne. Koyê ma werdêne. Welatê ma werdêne. Welatê koyanê berz werdêne. A gonîwere bîye. Gonîya ma werdêne nêwerdêne mird nêbîyêne. Yanê kilmayî domano zernên to zanitêne ti duşte çike de, duşte kamî de ceng kena. Kamî ra, çike ra danapêro. Ti lej bîya sere heta linga. Leja tewr girse to mezgê xo de dêne. To rind zanitêne ke eke lej mezgî de mêro dayene, sewbîna nêbeno. To bi aqlê zerrîya xo hevalanê xo ra heskerdêne, bi aqle mezgê xo ceng kerdêne. Ti nobedarê welatê koyanê berzî bîya serê koyanê berz de. Herê pênîye ti seba zerrîya welatê koyanê berzî bipawite şîya. 
Ti zerê raya derg û dila de kewta rayade derg û dila wa bîne. Herê şenik ti û hevalê to şima aşmekî raye ra bîşîyene ke şima biresê zerrîya welatê koyanê berzî. Bi araq, bi rêm, bi rincanîyade bêhemd, bi gonî û gonêşîre, ca ca bi vaz, ca ca bi şikitnayene, ca ca  hurdî hurdî, bi tebat, bêtebat, ver de, pey de, kîşte de dişmen, asmên de tîyarî, helîkopterî, kemer û kuçî, tap û tumî, deşt û gelî, dere û laserî şima vîyarnay resay zerrîya welatê koyanê berzî…
Kamcî zerrî heta ke mereso eşqa xo şîkîna cayê xo de vindêro ke? Kamcî zerrî şîkîna tebat bikero ke? Ma nawo tarîx verê çimanê ma dero. Ma hînî nêbî ke Mordemê Rindekî musnaybî ma; tarîx roja ma de, ma serê tarîxî de wedardîme. Keremî seba Asliye koyî lonê kerdîbî, Mecnun seba Leyla çola de merdîbî, seba eşqa Zîne çi amaybî serê Memî çi nêamaybî. Eşqa to hînî kila adirî bîye. Aye pêroyê nêresayê tarîxî guretêne zerê xo. Surete aye de Kerem biresêne Aslîye, Mecnun biresêne Leyla, Mem biresêne Zîne, axa Hallac-i Mansurî, Baba îshakî, Mazdekî, Hurreme, Manî, Şex Bedrettînî, Pîr Sultanî, Mazlum, Xeyrî, Kemal, Zîlan, Sema, Nuda, Mîzgîne bine hardî de nêmendêne. Û ti nika kemera deste domananê welatê koyanê berzîya, erzîna panzeranê qefçil, bêxud. Ê nika bi kemera amayoxa xo, xo bi xo virazenê. 
 Ti dilopek awa pake bîya têmîyane deryaya îmralîye bîya. Uja ra vilayê dinya bena…
Ma çi rey to xo vîra nêkeme. Ez çi rey to xo vîra nêken…      
 

<<<<<4>>>>>> 
Dekewten 14 ziyaretçi (97 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden